Intravascular Therapy Microrobot
 
 
 
         
 

     
 
    황우여 부총리(교육부장관) RRI 방문 (2015.07.03)
      1.png (1.60 MB), Download : 173  
  2.png (1.37 MB), Download : 117
    2015-07-08 13:20:36   1,480
 
 
2015년 7월 03일 황우여 부총리님이 전남대 로봇연구소를 방문하였다.
로봇연구소 소개를 시작으로 각 연구실 투어가 진행되었다.
 
 
    
 
  박호군 전 과기부장관 RRI방문 (2015.02.23)